Právne ujednania

Právne ujednania

Vlastníkom týchto webových stránok je KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., Brnenská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 27741711. Vlastník stránok nezodpovedá užívateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom týchto stránok, a na základe výpadku ich prevádzky.

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto stránky aktualizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobky Airforce prechádzajú neustálym technickým vývojom. Vlastník stránok si preto vyhradzuje možné zmeny technických parametrov alebo cien.

Ponuka modelov, ich prevedenie a ceny sa riadia cenníkom platným pre dané obdobie.

Táto webová stránka obsahuje text, fotografie a ďalšie materiály chránené autorským zákonom č. 121/2000 Zb., v platnom znení alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Všetky autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva v tomto materiáli patria buď spoločnosti KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. alebo na ne má táto spoločnosť licenciu od vlastníka týchto práv.

Pri užívaní webových stránok je zakázané

Pre inú než osobnú potrebu kopírovať (vytlačením na papier, ukladaním na disk alebo akýmkoľvek iným spôsobom), distribuovať (vrátane šírenia kópií), rozposielať, upravovať alebo akokoľvek porušovať alebo inak používať akýkoľvek materiál na tejto webovej stránke. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na celky alebo časti materiálu na webovej stránke. Z materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z webovej stránky odstrániť akýkoľvek copyright, obchodnú značku alebo iné označenia duševného vlastníctva obsiahnuté v originálnom materiáli, Vytvárať odkazy na túto webovú stránku bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Ak máte záujem o spoluprácu s nami, kontaktujte nás. Všetky potrebné materiály Vám poskytneme na základe zmluvnej dohody.